Hlavná ponuka - Moja zóna

Top  Previous  Next

Po výbere položky Moja zóna sa zobrazí stránka slúžiaca predovšetkým na rýchly prístup k funkciám súvisiacim s pracovnou činnosťou daného používateľa.

Na stránke sa sprístupní vedľajšia ponuka Moja zóna s položkami:

Karty kvalifikácií
Templáty
Správy
Výkazy práce
Moje úlohy
Vytvorené úlohy
Odborní garanti ŠIOV
Členovia PS NKR
Správa účtov ŠIOV
Tajomníci sektorových rád

 

ic_upozorneni

Položka Karty kvalifikácií je dostupná iba pre používateľa v role člen sektorovej rady, tajomník sektorovej rady, projektový manažér, odborný garant ŠIOV a člen NRVK ŠIOV.

Položka Templáty je dostupná iba pre používateľa v role vedúci PS ŠIOV, člen PS ŠIOV a odborný garant ŠIOV.

Položka Výkazy práce je dostupná iba pre používateľa v role člen sektorovej rady.

Položka Vytvorené úlohy je dostupná iba pre používateľa v role tajomník sektorovej rady.

Položka Odborní garanti ŠIOV je dostupná iba pre používateľa v role projektový manažér ŠIOV.

Položka Členovia PS NKR je dostupná iba pre používateľa v role projektový manažér ŠIOV.

Položka Správa účtov ŠIOV je dostupná iba pre používateľa v role administrátor ŠIOV.

Položka Tajomníci sektorových rád je dostupná iba pre používateľa v role projektový manažér.

 

Na stránke sú zobrazené tieto informácie:

Aktuálny dátum
Používateľ - meno prihláseného používateľa, ktoré funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa. Je doplnené informáciou o príslušnosti používateľa k sektorovej rade a jeho pozícii v nej, resp. o zaradení používateľa v rámci ŠIOV. Názov sektorovej rady funguje ako odkaz na stránku danej sektorovej rady.
Nové správy - počet novo doručených správ. Zobrazené číslo funguje ako odkaz na stránku Správy so zoznamom doručených správ.
Nové úlohy - počet novo pridelených úloh. Zobrazené číslo funguje ako odkaz na stránku Moje úlohy so zoznamom všetkých úloh.
Najbližšie udalosti - zoznam troch najbližších udalostí z kalendáru (v prípade používateľa v role tajomník alebo člen sektorovej rady z kalendára danej sektorovej rady, v prípade používateľa v role projektový manažér z kalendára Aliancie sektorových rád). Udalosť je možné zobraziť klepnutím na jej názov. Používateľ môže udalosť, ktorú skôr sám vytvoril, upraviť. Taká udalosť je doplnená odkazom Upraviť (postup je popísaný v kapitole Upraviť udalosť).

4_Moja_zona

obr. Hlavná ponuka - Moja zóna