Odborní garanti ŠIOV

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Odborní garanti ŠIOV je dostupná iba pre používateľa v role projektový manažér ŠIOV.

Otvorí sa stránka Priradenie odborných garantov ŠIOV ku kartám kvalifikácií a templátom s prehľadom priradených odborných garantov k templátom a ku kartám kvalifikácií.

ic_poznamka

Na stránke sú zobrazené templáty s priradeným garantom, ktoré čakajú na vloženie posudku. Východzie priradenie garanta k templátu prevedie systém automaticky v rámci zmeny stavu templátu na ukončený.

Na stránke sú zobrazené karty kvalifikácií od okamihu, kedy boli prevedené do stavu schválená s úrovňou SKKR.

Prehľad je rozdelený do dvoch zoznamov - výber príslušného zoznamu sa robí kliknutím na prepínacie tlačidlo Priradenie k templátom, resp. Priradenie ku kartám. Zoznam je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

4_MZ_Odborni_garanti

obr. Priradenie odborných garantov ŠIOV ku kartám kvalifikácií a templátom

 

Výber konkrétneho templátu, resp. karty sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky - zobrazí sa stránka zobrazujúca kompletný obsah daného templátu, resp. danej karty kvalifikácie. Meno garanta funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa.

ic_tip

Podrobný popis karty kvalifikácie je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie.

Podrobný popis templátu je uvedený v kapitole Templát.

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre zmenu priradenia garanta k templátu alebo ku karte kvalifikácie.

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť je u kariet dostupná len v stave schválená s úrovňou SKKR do okamihu, pokiaľ sa garant ku karte vyjadrí (pridaním pripomienky alebo vložením posudku).

4_MZ_Priradenie_garanta

obr. Formulár Priradenie odborného garanta ŠIOV

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Odborný garant ŠIOV

Rozbaľovací zoznam všetkých používateľov v role odborný garant ŠIOV. Vybraný používateľ bude priradený ako garant daného templátu/karty.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Zmena priradenia používateľa je zrealizovaná, formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Zmena priradenia používateľa nie je zrealizovaná, formulár sa zavrie.

ic_tip

O svojom priradení ku karte či templátu je garant informovaný prostredníctvom príslušnej úlohy, ktorá je systémom automaticky vygenerovaná. Úlohy sú dostupné na stránke Moje úlohy.