Členovia PS NKR

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Členovia PS NKR je dostupná iba pre používateľa v role projektový manažér ŠIOV.

Otvorí sa stránka Priradenie členov PS NKR ku kartám kvalifikácií s prehľadom priradených členov PS NKR ku kartám kvalifikácií.

ic_poznamka

Na stránke sú zobrazené karty kvalifikácií v stave schválená sektorovou radou.

Zoznam je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

4_MZ_Clenovia_PS_NKR

obr. Priradenie členov PS NKR ku kartám kvalifikácií

 

Výber konkrétnej karty sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky - zobrazí sa stránka zobrazujúca kompletný obsah danej karty kvalifikácie. Meno člena PS NKR funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa.

ic_tip

Podrobný popis karty kvalifikácie je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie.

 

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre zmenu priradenia člena PS NKR ku karte kvalifikácie.

4_MZ_Priradenie_clena_PS_NKR

obr. Formulár Priradenie člena PS NKR

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Člen PS NKR

Rozbaľovací zoznam všetkých používateľov v role člen PS NKR ŠIOV. Vybraný používateľ bude priradený k danej karte pre možnosť editácie položky Úroveň SKKR.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Zmena priradenia používateľa je zrealizovaná, formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Zmena priradenia používateľa nie je zrealizovaná, formulár sa zavrie.