Profil používateľa

Top  Previous  Next

Stránka poskytuje informácie evidované v systéme o danom používateľovi.

0_Profil_pouzivatela

obr. Profil používateľa

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Upraviť je dostupné len vtedy, pokiaľ si používateľ pozerá vlastný profil alebo profil používateľa, ktorého v systéme registroval.

ic_upozorneni

Na stránke sa zobrazujú len tie položky, ktoré sú o danom používateľovi v systéme evidované. Zoznam zobrazených položiek sa tak môže pri jednotlivých používateľoch líšiť.

Položky Identifikátor v IS Human, Dohoda od a Dohoda do sa zobrazujú len vtedy, pokiaľ si používateľ pozerá vlastný profil.

Údaje sú doplnené informáciou o príslušnosti používateľa k sektorovej rade, respektíve organizačnej jednotke (Aliancia sektorových rád, ŠIOV) a jeho pozícii v nej. Názov sektorové rady funguje ako odkaz na stránku danej sektorovej rady.

ic_tip

Kliknutím na odkaz Späť sa používateľ vráti na stránku, z ktorej stránku Profil používateľa aktivoval.

 

Úprava profilu používateľa

Funkcie pre úpravu profilu používateľa sa aktivujú tlačidlom Upraviť.

Zobrazí sa stránka s formulárom pre úpravu údajov registrovaných o danom používateľovi.

ic_upozorneni

Obsah formulára sa líši v závislosti od toho, či používateľ upravuje vlastný profil alebo profil používateľa, ktorého v systéme registroval.

Ďalej je popísaný formulár pre úpravu vlastného profilu. Formulár pre úpravu profilu užívateľa v role člen SR tajomníkom SR je uvedený v kapitole Hlavná ponuka - Sektorové rady/Sektorová rada/Zoznam členov.

0_Profil_pouzivatela_Upravit

obr. Formulár pre úpravu profilu používateľa

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Meno

Pole pre zadanie mena.

Priezvisko

Pole pre zadanie priezviska.

Titul pred menom/Titul za menom

Pole pre zadanie titulu pred/za menom.

E-mailová adresa

Pole pre zadanie platnej e-mailovej adresy. Na uvedenú adresu sú z aplikácie odosielané automaticky generované správy.

Aktuálne heslo

Pole pre zadanie platného hesla.

Nové heslo

Pole pre zadanie nového hesla. Súčasne sa aktivuje pole s kritériami pre posielanie kvality nového hesla. Na linke sa zelenou farbou zvýrazňuje stupeň kvality hesla.

Potvrdenie hesla

Pole pre potvrdenie nového zadaného hesla.

Pracovisko

Pole pre zadanie firmy alebo inštitúcie, kde je daná osoba zamestnaná.

Pracovná pozícia

Pole pre zadanie pracovnej pozície, na ktorej je daná osoba zamestnaná.

Telefónne číslo/Mobilné číslo

Pole pre zadanie telefónneho kontaktu.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu zmien. Formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu zmien. Formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

ic_upozorneni

Presný zoznam položiek vo formulári sa pre jednotlivé roly mierne líši.