Zoznam členov

Top  Previous  Next

Stránka so zoznamom členov danej sektorovej rady.

Zoznam členov je zobrazený formou tabuľky. Meno používateľa funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa. U každého používateľa je uvedená jeho pozícia v sektorovej rade.

1_SR_Zoznam_clenov

obr. Sektorová rada - Zoznam členov

 

ic_upozorneni

Tlačidlá Aktívni používatelia, Blokovaní používatelia, Pridať a ikony ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné iba pre používateľa v role tajomník danej sektorovej rady, ale pridanie a úprava nie je povolená zástupcovi tajomníka.

V tabuľke je zobrazený zoznam tzv. aktívnych používateľov, t.j. používateľov, ktorých účet nie je blokovaný a majú umožnený prístup do aplikácie. Zoznam používateľov s blokovaným účtom sa zobrazí po kliknutí na prepínacie tlačidlo Blokovaní používatelia. Stav účtu je možné meniť v rámci úpravy profilu používateľa (pozri ďalej).

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku so zoznamom sektorových rád je možné využiť odkaz Zoznam sektorových rád v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Pridanie používateľa

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí stránka Pridať používateľa, na ktorej sa vyplní e-mailová adresa nového člena danej sektorovej rady.

ic_upozorneni

E-mailová adresa je dôležitou súčasťou používateľského účtu. Na uvedenú adresu sú z aplikácie odosielané automaticky generované správy, vrátane správy umožňujúcej prihlásenie nového používateľa do aplikácie. Preto systém vyžaduje, aby e-mailová adresa bola platná a pre každého používateľa unikátna. Tieto kontroly sa robia ako prvý krok v rámci pridania nového používateľa.

1_SR_Zoznam_clenov_Pridat_krok1

obr. Overenie e-mailovej adresy nového používateľa

 

Po kliknutí na tlačidlo Pokračovať systém overí, či ide o platnú e-mailovú adresu (neplatnú e-mailovú adresu odmietne) a či už používateľ s touto e-mailovou adresou nie je v systému registrovaný. Pokiaľ je taký užívateľ nájdený a je zaradený do danej sektorovej rady (v role člen sektorovej rady alebo tajomník sektorovej rady), systém zobrazí príslušné hlásenie. Pokiaľ ide o používateľa z inej SR (organizačnej jednotky), systém umožní zaradiť tohoto používateľa medzi členov danej sektorovej rady (v role člen sektorovej rady).

1_SR_Zoznam_clenov_Pridat_existuje

obr. Pridanie existujúceho používateľa do sektorovej rady

 

Pokiaľ v rámci overenia e-mailovej adresy nie je v systéme žiadny používateľ nájdený, zobrazí sa stránka s formulárom pre registráciu nového používateľa. Ten bude automaticky zaradený do danej sektorovej rady (v role člen sektorovej rady).

1_SR_Zoznam_clenov_Pridat_krok2

obr. Formulár pre vytvorenie nového účtu

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Meno

Pole pre zadanie mena.

Priezvisko

Pole pre zadanie priezviska.

Titul pred menom/Titul za menom

Pole pre zadanie titulu pred/za menom.

E-mailová adresa

Systémom overená e-mailová adresa.

Pracovisko

Pole pre zadanie firmy či inštitúcie, kde je daná osoba zamestnaná.

Pracovná pozícia

Pole pre zadanie pracovnej pozície, na ktorej je daná osoba zamestnaná.

Telefónne číslo/Mobilné číslo

Pole pre zadanie telefónneho kontaktu.

Pozícia v NSK

Rozbaľovací zoznam na pridelenie pozície v danej sektorovej rade: nominovaný člen sektorovej rady, člen sektorovej rady, člen odvetvovej skupiny expertov sektorovej rady, predseda sektorovej rady, podpredseda sektorovej rady, zástupca tajomníka sektorovej rady, garant sektorovej rady, monitor.

Vykazovanie

Zaškrtávacie políčko, ktoré riadi, či daný používateľ bude svoju prácu v rámci projektu NSK vykazovať v aplikácii.

Stav

S aplikáciou môže pracovať iba aktívny používateľ. Zmenou stavu na blokovaný je danému používateľovi znemožnené sa do aplikácie prihlásiť a používateľ je vyradený zo zoznamu aktívnych členov danej sektorovej rady.

Používateľ, u ktorého bola prevedená zmena stavu, obdrží na e-mailovú adresu príslušnú správu.

Identifikátor v IS Human

Identifikátor daného používateľa pre účely systému IS Human.

Dohoda od/Dohoda do

Dáta platnosti pracovnej dohody.

Dekrét

Súčasťou účtu používateľa môže byť i pripojený dokument typu Dekrét.

Pokiaľ nie je žiadny súbor pripojený, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahratie súboru. Pre nahratie súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu súboru.

Možno pripojiť aj viacej súborov.

NSP

Zaškrtávacie políčko.

Poznámka

Pole pre zadanie textovej poznámky.

Vytvoriť nový účet

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Nový účet je zaregistrovaný v systéme, formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Účet nie je zaregistrovaný v systéme, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

ic_upozorneni

Ďalšie informácie súvisiace s procesom registrácie používateľov sú uvedené v kapitole Základné princípy/Registrácia používateľov.

 

Úprava profilu používateľa

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí stránka s formulárom pre úpravu existujúceho účtu.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie nového účtu.