O aplikácii

Top  Next

Aplikácia Aplikačný softvér je webová aplikácia, ktorá v rámci projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (ďalej ako "Tvorba NSK") umožňuje najmä:

správu a zverejňovanie dokumentov, respektíve informácií členov sektorových rád (ďalej ako "SR") a odvetvových skupín expertov (ďalej ako "OS"),
komunikáciu medzi členmi SR a OS formou zasielania správ, zverejňovania udalostí v kalendári a pod.,
vytváranie a správu obsahu kariet kvalifikácií vrátane ich aktualizácie,
podporu životného cyklu kariet kvalifikácií (pripomienkové konanie, zmena stavov, publikácia atď.),
vytváranie a správu obsahu templátov vrátane ich aktualizácie,
podporu životného cyklu templátov (pripomienkové konanie, zmena stavov atď.).