Registrácia používateľov

Top  Previous  Next

Každý oprávnený používateľ musí byť najskôr v systéme zaregistrovaný. Proces registrácie používateľa sa líši v závislosti od jeho roly:

registráciu projektového manažéra, tajomníka SR, administrátora ŠIOV, zástupcu pre vykazovanie a člena RO vykonáva administrátor aplikácie (popis je uvedený v príručke pre administrátora),
registráciu členov SR vykonáva príslušný tajomník SR,
registráciu používateľov v rolách ŠIOV vykonáva administrátor ŠIOV.

 

Pre registráciu používateľov je nutné mať k dispozícii minimálne nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa. Potom, čo je používateľ v systéme zaregistrovaný, obdrží na e-mailovú adresu správu s odkazom umožňujúcim jednorazové automatické prihlásenie do aplikácie, kde si nastaví svoje heslo. V správe sú ďalej informácie nutné pre prístup používateľa do aplikácie: odkaz na úvodnú stránku aplikácie a používateľské meno. Z úvodnej stránky sa užívateľ hlási do aplikácie týmto používateľským menom a heslom, ktoré si nastavil. Heslo si môže v aplikácii kedykoľvek zmeniť.

ic_upozorneni

Je potrebné dbať na správnosť údajov uvedených pri registrácii. Správa s prihlasovacími údajmi je v rámci registrácie používateľa generovaná a odoslaná na e-mailovú adresu automaticky. V prípade nesprávne zadaných prihlasovacích údajov môže tiež nastať situácia, že novo registrovaný používateľ neobdrží e-mail s informáciami potrebnými pre prístup do aplikácie.

ic_upozorneni

Aby proces jednorazového automatického prihlásenia do aplikácie prebehol úspešne, je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

použiť kompletný odkaz uvedený v doručenej správe po registrácii, tzn. aktivovať ju buď priamo v tele správy kliknutím ľavým tlačidlom na myši, alebo ho skopírovať príslušnou funkciou dostupnou v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom na myši,
nastavenie hesla je možné urobiť v rámci prvého použitia odkazu.

Funkcia pre pridanie používateľa tajomníkom sektorovej rady je podrobne popísaná v kapitole Hlavná ponuka - Sektorové rady/Zoznam sektorových rád/Sektorová rada/Zoznam členov.

Funkcia pre pridanie používateľa administrátorom ŠIOV je podrobne popísaná v kapitole Hlavná ponuka - Moja zóna/Správa účtov ŠIOV.