Roly používateľov

Top  Previous  Next

Každý používateľ oprávnený pracovať s aplikáciou je zaradený do roly, ktorá určuje jeho prístupové práva, ako na jednotlivé stránky aplikácie, tak na funkcie dostupné v aplikácii.

Aplikácia rozlišuje tieto roly používateľov:

(15) administrátor aplikácie,
(13) projektový manažér,
(9) tajomník sektorovej rady (zahŕňa pozície tajomník sektorovej rady a zástupca tajomníka sektorovej rady),
(7) člen sektorovej rady (zahŕňa pozície nominovaný člen sektorovej rady, člen sektorovej rady, člen odvetvovej skupiny expertov sektorovej rady, predseda sektorovej rady, podpredseda sektorovej rady, garant sektorovej rady, monitor),
(3) zástupca pre vykazovanie,
(4) správca číselníkov,
(18) odborný posudzovateľ - recenzent,
(14) administrátor ŠIOV,
(12) projektový manažér ŠIOV (zahŕňa pozície projektový manažér ŠIOV a koordinátor odborných aktivít ŠIOV),
(10) odborný garant ŠIOV,
(6) vedúci PS ŠIOV,
(5) člen PS ŠIOV,
(8) člen PS NKR ŠIOV,
(11) člen NRVK ŠIOV,
(1) člen RO,
(2) manažér monitoringu.

 

ic_poznamka

Používateľ môže byť súčasne zaradený do viacerých rolí. V takomto prípade sa uplatňujú tieto pravidlá:

- stránka/funkcia aplikácie je používateľovi dostupná, pokiaľ to umožňuje aspoň jedna z jeho rolí,

- obsah stránky zodpovedá role s najvyššou prioritou (priority sú uvedené v zozname rolí vyššie v zátvorke pred názvom roly).

Ďalej v texte je pri popise jednotlivých stránok či funkcií, ktoré sú dostupné len pre vybrané roly, uvedené príslušné upozornenia.