Správa účtov ŠIOV

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Správa účtov ŠIOV je dostupná iba pre používateľa v role administrátor ŠIOV.

Stránka so zoznamom používateľov v rolách ŠIOV.

Zoznam je zobrazený formou tabuľky. Meno používateľa funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa. U každého používateľa je uvedená jeho užívateľská rola.

4_MZ_Sprava_uctov_SIOV

obr. Správa účtov ŠIOV

 

V tabuľke je zobrazený zoznam tzv. aktívnych používateľov, t.j. používateľov, ktorých účet nie je blokovaný a majú umožnený prístup do aplikácie. Zoznam používateľov s blokovaným účtom sa zobrazí po kliknutí na prepínacie tlačidlo Blokovaní používatelia. Stav účtu je možné meniť v rámci úpravy profilu používateľa (pozri ďalej).

Pridanie používateľa

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí stránka Pridať používateľa, na ktorej sa vyplní e-mailová adresa nového používateľa.

ic_upozorneni

E-mailová adresa je dôležitou súčasťou používateľského účtu. Na uvedenú adresu sú z aplikácie odosielané automaticky generované správy, vrátane správy umožňujúcej prihlásenie nového používateľa do aplikácie. Preto systém vyžaduje, aby e-mailová adresa bola platná a pre každého používateľa unikátna. Tieto kontroly sa robia ako prvý krok v rámci pridania nového používateľa.

4_MZ_Sprava_uctov_SIOV_Pridat

obr. Overenie e-mailovej adresy nového používateľa

 

Po kliknutí na tlačidlo Pokračovať systém overí, či ide o platnú e-mailovú adresu (neplatnú e-mailovú adresu odmietne) a či už používateľ s touto e-mailovou adresou nie je v systéme registrovaný. Pokiaľ je taký používateľ nájdený a je zaradený do niektorej roly ŠIOV, systém zobrazí príslušné hlásenie. Pokiaľ ide o používateľa z inej organizačnej jednotky, systém umožní zaradiť tohto používateľa do roly ŠIOV.

4_MZ_Sprava_uctov_SIOV_overeni

obr. Pridanie existujúceho používateľa

 

Pokiaľ v rámci overenia e-mailovej adresy nie je v systéme žiadny používateľ nájdený, zobrazí sa stránka s formulárom pre registráciu nového používateľa.

4_MZ_Sprava_uctov_SIOV_novy_ucet

obr. Formulár pre vytvorenie nového účtu

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Meno

Pole na zadanie mena.

Priezvisko

Pole na zadanie priezviska.

Titul pred menom/Titul za menom

Pole na zadanie titulu pred/za menom.

E-mailová adresa

Systémom overená e-mailová adresa.

Telefónne číslo/Mobilné číslo

Pole na zadanie telefónneho kontaktu.

Pozícia v NSK

Rozbaľovací zoznam pre pridelenie roly ŠIOV: člen NRVK ŠIOV, člen PS NKR ŠIOV, člen PS ŠIOV, koordinátor odborných aktivít ŠIOV, manažér monitoringu, odborný garant ŠIOV, projektový manažér ŠIOV, vedúci PS ŠIOV.

Pracovná skupina ŠIOV

Identifikácia pracovnej skupiny pre roly člen PS ŠIOV a vedúci PS ŠIOV.

Stav

S aplikáciou môže pracovať iba aktívny používateľ. Zmenou stavu na blokovaný je danému používateľovi znemožnené sa do aplikácie prihlásiť a používateľ je vyradený zo zoznamu aktívnych používateľov.

Používateľ, u ktorého bola zrealizovaná zmena stavu, obdrží na e-mailovú adresu príslušnú správu.

Vytvoriť nový účet

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Nový účet je zaregistrovaný v systéme, formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Účet nie je zaregistrovaný v systéme, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

ic_upozorneni

Ďalšie informácie súvisiace s procesom registrácie používateľov sú uvedené v kapitole Základné princípy/Registrácia používateľov.

 

Úprava profilu používateľa

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí stránka s formulárom pre úpravu existujúceho účtu.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie nového účtu, naviac je možné meniť heslo.