Karty kvalifikácií

Top  Previous  Next

Tato stránka sprístupňuje funkcie pre prehliadanie, editáciu alebo vytváranie kariet kvalifikácií (v závislosti od roly prihláseného používateľa).

Zoznam kariet je zobrazený formou tabuľky a možno ho filtrovať. Kliknutím na záhlavie stĺpca možno zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

ic_tip

Po otvorení stránky je zoznam kariet automaticky filtrovaný na karty garantované danou sektorovou radou.

1_SR_Karty_kvalifikacii

obr. Sektorová rada - Karty kvalifikácií

 

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikona ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné iba pre používateľa v role tajomník sektorovej rady.

Popis úpravy karty kvalifikácie je uvedený v kapitole Hlavná ponuka - Sektorové rady/Sektorová rada/Karty kvalifikácií.

Výber konkrétnej karty sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky - zobrazí sa stránka zobrazujúca kompletný obsah danej karty kvalifikácie. Meno autora funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa.

ic_tip

Podrobný popis karty kvalifikácie je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie.

 

Ikona Hlasovanie sa zobrazuje len u kariet, ktoré sú v stave ukončená alebo už týmto stavom prešli a indikuje stav hlasovania pre schválenie karty členmi SR: šedá farba ikony ic_hlasovanie-sedy znamená, že u danej karty doposiaľ žiadne hlasovanie neprebehlo, ani neprebieha; oranžová farba ikony ic_hlasovanie-oranzovy znamená, že hlasovanie práve prebieha; modrá farba ikony ic_hlasovanie-modry znamená, že hlasovanie bolo ukončené. Pre používateľa v role tajomník sektorovej rady a projektový manažér ikona umožňuje otvorenie stránky Hlasovanie s podrobnými informáciami o hlasovaní u danej karty.

Popis hlasovania je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie/Životný cyklus karty kvalifikácie/Schválenie karty sektorovou radou.

Pridanie karty

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí formulár pre vytvorenie novej karty kvalifikácie.

1_SR_Karty_kvalifikacii_Pridat

obr. Formulár pre vytvorenie novej karty kvalifikácie

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov kvalifikácie

Pole pre zadanie názvu kvalifikácie. Názov môže obsahovať maximálne 100 znakov.

SK ISCO-08

Pole pre zadanie kódu SK ISCO-08.

Po vpísaní prvého znaku sa používateľovi ponúkne zoznam hodnôt číselníka (kódov a príslušných názvov) priebežne filtrovaný podľa práve vpísaných znakov.

V položke je pred zahájením editácie zobrazená nápoveda Začnite písať názov alebo kód....

Priradenie autora

Rozbaľovací zoznam členov danej sektorovej rady. Vybraný člen bude priradený ako autor karty.

Karta bez priradeného autora je v stave neaktivovaná. Priradením autora karta automaticky prechádza do stavu aktivovaná.

Priradenie templátu

Rozbaľovací zoznam existujúcich templátov v stave schválený s odporučením odborného garanta. Vybraný templát bude priradený ku karte a bude z nej dostupný na prehliadanie.

Po vpísaní prvého znaku sa používateľovi ponúkne zoznam priebežne filtrovaný podľa práve vpísaných znakov.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Nová karta je zaregistrovaná v systéme, formulár sa zavrie.

Karta je automaticky priradená do gescie danej sektorovej rady.

Karte je priradený unikátny kód kvalifikácie tvorený kódom SK ISCO-08 v kombinácii s vygenerovaným interným identifikátorom karty.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Karta nie je zaregistrovaná v systéme, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

 

Úprava karty

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre úpravu základných údajov u existujúcej karty kvalifikácie.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie novej karty, naviac formulár obsahuje tlačidlo Odstrániť umožňujúce prevedenie karty do stavu zrušená.

ic_poznamka

Úpravu karty nie je možné previesť od okamžiku, kedy bola prevedená do stavu schválená sektorovou radou.