Karta kvalifikácie

Top  Previous  Next

Karta kvalifikácie prechádza definovaným životným cyklom, ktorého súčasťou je vytvorenie obsahu karty autorom, pripomienkovanie obsahu členmi sektorovej rady, následne vysporiadanie pripomienok autorom karty a ďalej niekoľkoúrovňové schvaľovanie karty: sektorovou radou, odborným garantom ŠIOV, Národnou radou pre vzdelávanie a kvalifikácie.

ic_tip

Postup vytvorenia karty kvalifikácie je popísaný v kapitole Hlavná ponuka - Sektorové rady/Sektorová rada/Karty kvalifikácií.

Kompletný prehľad stavov karty, činnosti a práv pre jednotlivé roly v nich je uvedený v kapitole Životný cyklus karty kvalifikácie.

Obsah vybranej karty kvalifikácie sa zobrazuje na samostatnej stránke.

 

V záhlaví sú okrem Názvu kvalifikácie a Kódu kvalifikácie uvedené tieto informácie:

Autor karty

Používateľ aplikácie aktuálne priradený ako autor karty.

Údaj nie je vyplnený u karty v stave neaktivovaná.

Sektorová rada

Názov sektorovej rady, ktorá kartu garantuje.

Spoluautori

Používatelia priradení ako spoluautori karty (nemajú právo upravovať obsah karty).

Ikona ic_editace Upraviť je dostupná iba pre používateľa s právom upravovať obsah danej karty a otvorí formulár pre priradenie spoluautorov. Kliknutím na tlačidlo Vybrať sa zobrazí rozbaľovací zoznam členov danej sektorovej rady. Je možné vybrať viacej používateľov. Výber je možné vykonať jednotlivo alebo je možné označiť hromadne všetkých používateľov v ponuke.

Úpravu položky nie je možné vykonať od okamžiku, ak bola karta prevedená do stavu uzavreté pripomienkové konanie.

Úroveň SKKR

Stanovená úroveň SKKR.

Ikona ic_editace Upraviť je dostupná iba u kariet v stave schválená sektorovou radou, a to len pre toho používateľa v role člen PS NKR ŠIOV, ktorý bol k danej karte pre túto operáciu priradený. Otvorí formulár pre výber úrovne 1 - 8.

Po priradení úrovne SKKR môže člen PS NKR ŠIOV previesť kartu do stavu schválená s úrovňou SKKR.

Stav spracovania

Aktuálny stav karty v rámci jej životného cyklu. Možné stavy (zoznam stavov sa zobrazí formou nápovedy po kliknutím na ikonu ic_stav_spracovania):

neaktivovaná: karta bola vytvorená, ale nebol jej priradený autor
aktivovaná: k vytvorenej karte bol priradený autor, plnenie obsahu karty zatiaľ nebolo zahájené
rozpracovaná: prebieha plnenie obsahu karty jej autorom
v pripomienkovom konaní: obsah karty je naplnený, prebieha pripomienkovanie karty členmi príslušnej SR a členmi PS ŠIOV
uzavreté pripomienkové konanie: autor karty vykonáva zapracovanie vložených pripomienok
ukončená: autor karty ukončil zapracovávanie vložených pripomienok, prebieha schválenie karty sektorovou radou; do tohto stavu je možné kartu previesť až po vysporiadaní všetkých pripomienok
schválená sektorovou radou: SR kartu schválila, prebieha naplnenie položky Úroveň SKKR
schválená s úrovňou SKKR: položka Úroveň SKKR je naplnená, prebieha schválenie karty odborným garantom ŠIOV
schválená s posudkom garanta: karta obsahuje posudok odborného garanta ŠIOV, prebieha finálne schválenie karty Národnou radou pre vzdelávanie a kvalifikácie
zverejnená: tvorba karty je ukončená a je možné ju publikovať verejnosti
zrušená: karta bola vyradená zo zoznamu spracovávaných kariet

V závislosti na stave spracovania karty a roly prihláseného používateľa je dostupná ikona ic_zmenit_stav Zmeniť stav pre zmenu stavu karty.

Schválená NRVK dňa

Dátum schválenia karty NRVK. Položka sa vyplní automaticky po prevedení karty do stavu zverejnená.

Platná od

Dátum schválenia karty k publikácii.  Položka sa vyplní automaticky po prevedení karty do stavu zverejnená, následne ju môže koordinátor odborných aktivít (ďalej ako "KOA") upraviť.

Pokiaľ je ku karte priradený templát, je v záhlaví uvedený odkaz na stránku zobrazujúcu kompletný obsah daného templátu.

 

Vždy je dostupný Obsah karty a Posudky ku karte - v závislosti na prístupových právach používateľa buď len pre prehliadanie, alebo pre editáciu. V závislosti na stave životného cyklu karty a prístupových právach používateľa sú prípadne dostupné aj Pripomienky - buď len pre prehliadanie, alebo pre vkladanie nových pripomienok, alebo pre vysporiadanie vložených pripomienok.

KK_Karta_kvalifikacie_bez_pripominek

obr. Karta kvalifikácie - bez Pripomienok

 

KK_Karta_kvalifikacie_s_pripominkami

obr. Karta kvalifikácie - s Pripomienkami

 

Obsah karty kvalifikácie je možné kliknutím na ikonu ic_nahled Náhľad pred tlačou zobraziť v novom okne prehliadača vo formáte pre tlač, prípadne kliknutím na ikonu ic_export_pdf Exportovať do PDF súboru vyexportovať do PDF súboru.

 

Pre kartu kvalifikácie sú (v závislosti na stave životného cyklu karty) dostupné nasledujúce funkcie:

ic_info Zoznam starších verzií karty kvalifikácie: zobrazí sa stránka, na ktorej sú dostupné odkazy pre otvorenie náhľadu karty vo verziách, ktoré boli automaticky vygenerované vždy v okamžiku prevedenia karty do stavu schválená sektorovou radou. Náhľad karty sa zobrazí v novom okne prehliadača vo formáte pre tlač. Funkcia je dostupná iba používateľom v role tajomník sektorovej rady a projektový manažér.
ic_zoznam_pripomienok Zoznam pripomienok: zobrazí sa stránka s prehľadom vložených pripomienok a ich stavom.
ic_zoznam_vyjadreni Zoznam vyjadrení: zobrazí sa stránka s prehľadom vyjadrení, ktoré boli ku karte vložené v rámci vrátenia karty na dopracovanie zo stavu ukončená alebo schválená s posudkom garanta.
ic_zoznam_zmien Zoznam zmien: zobrazí sa stránka s prehľadom prevedených zmien typu editácia, vytvorenie a zmazanie obsahu karty; u každej zmeny je evidované, ktorá sekcia (položka) karty bola modifikovaná, kto a kedy zmenu urobil, aká hodnota bola vložená či zmazaná.
ic_zoznam_stavov Zoznam stavov: zobrazí sa stránka s prehľadom životného cyklu karty, tzn. prehľad stavov, ktorými karta prešla, vrátane informácie, kto a kedy zmenu stavu urobil a koľko daný stav trval.

Na každej tejto stránke (s výnimkou stránky Zoznam starších verzií karty kvalifikácie) je možné kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru vyexportovať zobrazený prehľad do XLS súboru.

ic_upozorneni

Export do XLS súboru nie je možné zrealizovať v prípade, ak je zoznam prázdny.