Vytvorené úlohy

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Vytvorené úlohy je dostupná iba pre používateľa v role tajomník sektorovej rady.

Na stránke je zobrazený zoznam úloh vytvorených manuálne tajomníkom danej sektorovej rady a pridelených jednému alebo viacerým používateľom.

Zoznam úloh je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

4_MZ_Vytvorene_ulohy

obr. Vytvorené úlohy

V tabuľke je zobrazený zoznam doteraz nesplnených úloh, tzn. úloh v stave nový ic_point_cerveny alebo čiastočne splnený ic_point_oranzovy. Zoznam splnených úloh sa zobrazí po kliknutí na prepínacie tlačidlo Splnené úlohy.

Pridanie úlohy

Klepnutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí stránka s formulárom pre vytvorenie úlohy.

4_MZ_Vytvorene_ulohy_pridat

obr. Formulár Pridať úlohu

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Sektorová rada

Rozbaľovací zoznam pre výber sektorovej rady, kde je daný používateľ tajomníkom.

Úloha pre

Klepnutím na tlačidlo Vybrať sa zobrazí rozbaľovací zoznam členov danej sektorovej rady. Je možné vybrať viacej používateľov. Výber je možné urobiť jednotlivo alebo je možné označiť hromadne všetkých používateľov v ponuke. Každému z nich sa potom vytvorí nová úloha.

Názov

Pole na zadanie názvu úlohy.

Priorita

Rozbaľovací zoznam pre výber priority úlohy.

Splniť do

Pole na zadanie termínu splnenia úlohy.

Poznámka

Pole na zadanie poznámky.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Úloha sa vytvorí, formulár sa zavrie.

Úloha je zobrazená v zozname vytvorených úloh a súčasne v zozname Moje úlohy každého z používateľov, ktorému bola daná úloha priradená.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Úloha sa nevytvorí, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

Úprava úlohy

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre zmenu stavu úlohy. Súčasne je možné pripojiť textovú poznámku.

4_MZ_Moje_ulohy_formular

obr. Formulár Úprava úlohy