Templát

Top  Previous  Next

Templát prechádza definovaným životným cyklom.

ic_tip

Postup vytvorenia templátu je popísaný v kapitole Hlavná ponuka - Register kvalifikácií/Templáty.

 

Obsah vybraného templátu sa zobrazuje na samostatnej stránke.

V záhlaví sú okrem Názvu kvalifikácie a Typu kvalifikácie uvedené tieto informácie:

Kód učebného/študijného odboru

Kód učebného či študijného odboru.

Názov učebného/študijného odboru

Názov učebného či študijného odboru.

Autori templátu

Používatelia aplikácie aktuálne priradení ako autori či spoluautori templátu.

Garant templátu

Používateľ aplikácie aktuálne priradený ako odborný garant templátu. Vyplnenie údajov je závislé na stave spracovania templátu.

Garantuje PS

Názov pracovnej skupiny, ktorá templát garantuje.

Stav spracovania

Aktuálny stav templátu v rámci jeho životného cyklu. Možné stavy (zoznam stavov sa zobrazí formou nápovedy po kliknutí na ikonu ic_stav_spracovania):

aktivovaný: templát bol vytvorený,
rozpracovaný: prebieha plnenie obsahu templátu jeho autorom,
v pripomienkovom konaní: obsah templátu je naplnený, prebieha pripomienkovanie templátu vedúcim pracovnej skupiny; templát bez pripomienok prechádza z tohto stavu rovno do stavu ukončený,
uzavreté pripomienkové konanie: autor templátu vykonáva zapracovanie vložených pripomienok,
odovzdaný: autor templátu ukončil vysporiadanie pripomienok, prebieha schválenie vedúcim pracovnej skupiny; do tohto stavu je možné templát previesť až po vysporiadaní všetkých pripomienok,
ukončený: vedúci pracovnej skupiny templát schválil, odborný garant ŠIOV pripája posudok,
schválený s odporučením odborného garanta: templát obsahuje posudok odborného garanta, tvorba templátu je ukončená; tajomníci SR obdržia na e-mailovú adresu správu,
zrušený: templát bol vyradený zo zoznamu spracovávaných templátov.

V závislosti na stave spracovania templátu a roly prihláseného používateľa je dostupná ikona ic_zmenit_stav Zmeniť stav pre zmenu stavu templátu.

Pokiaľ je k templátu priradená karta kvalifikácie, je v záhlaví uvedený odkaz na stránku zobrazujúcu kompletný obsah danej karty.

 

Vždy je dostupný Obsah templátu a Odporúčanie odborného garanta ŠIOV - v závislosti na prístupových právach používateľa buď len pre prehliadanie, alebo na úpravu. V závislosti na stave životného cyklu templátu a prístupových právach používateľa sú prípadne dostupné aj Pripomienky - buď len pre prehliadanie, alebo pre vkladanie nových pripomienok, alebo pre vysporiadanie vložených pripomienok.

T_Templat_bez_pripominek

obr. Templát - bez Pripomienok

 

T_Templat_s_pripominkami

obr. Templát - s Pripomienkami

 

Obsah templátu je možné kliknutím na ikonu ic_export_pdf Exportovať do PDF súboru vyexportovať do PDF súboru.

 

Pre templát sú (v závislosti na stave životného cyklu templátu) dostupné nasledujúce funkcie:

ic_zoznam_pripomienok Zoznam pripomienok: zobrazí sa stránka s prehľadom vložených pripomienok a ich stavom.
ic_zoznam_zmien Zoznam zmien: zobrazí sa stránka s prehľadom vykonaných zmien typu úpravy, vytvorenie a zmazanie obsahu templátu; u každej zmeny je evidované, ktorá sekcia (položka) templátu bola modifikovaná, kto a kedy zmenu zrealizoval, aká hodnota bola vložená či zmazaná.
ic_zoznam_stavov Zoznam stavov: zobrazí sa stránka s prehľadom životného cyklu templátu, tzn. prehľad stavov, ktorými templát prešiel, vrátane informácie, kto a kedy zmenu stavu zrealizoval a koľko dní daný stav trval.

Na každej tejto stránke je možné kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru vyexportovať zobrazený prehľad do XLS súboru.

ic_upozorneni

Export do XLS súboru nie je možné zrealizovať v prípade, ak je zoznam prázdny.