Templáty

Top  Previous  Next

Táto stránka sprístupňuje funkcie pre vytváranie, prehliadanie alebo editáciu templátov (v závislosti na role prihláseného používateľa). V prípade používateľa v role ŠIOV a pre používateľa v role projektový manažér je dostupný zoznam všetkých templátov, pre ostatných používateľov sú dostupné iba templáty v stave schválený s odporúčaním odborného garanta.

Zoznam templátov je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

ic_poznamka

Po otvorení stránky je zobrazený zoznam všetkých templátov dostupných pre danú rolu, zoznam nie je nijak filtrovaný.

2_RK_Templaty

obr. Templáty

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikona ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné iba pre používateľa v role projektový manažér ŠIOV. Úpravu templátu nie je možné vykonať od okamihu, kedy bol prevedený do stavu ukončený.

Výber konkrétneho templátu sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky - zobrazí sa stránka zobrazujúca kompletný obsah daného templátu. Meno autora funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa.

ic_tip

Podrobný popis templátu je uvedený v kapitole Templát.

Pridanie templátu

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí formulár pre vytvorenie nového templátu.

2_RK_Templaty_formular

obr. Formulár pre vytvorenie nového templátu

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov kvalifikácie

Pole pre zadanie názvu kvalifikácie. Názov môže obsahovať maximálne 100 znakov.

Typ kvalifikácie

Rozbaľovací zoznam pre priradenie typu kvalifikácie: čiastočná alebo úplná.

Kód učebného/študijného odboru

Pole pre zadanie kódu učebného či študijného oboru.

Po vpísaní prvého znaku sa používateľovi ponúkne zoznam hodnôt (kódov a príslušných názvov) číselníka priebežne filtrovaný podľa práve vpísaných znakov.

V položke je pred zahájením editácie zobrazená nápoveda Začnite písať názov alebo kód....

Názov učebného/študijného odboru

Pole s názvom učebného či študijného oboru. Po výbere kódu z číselníka sa príslušný názov doplní automaticky.

Priradenie autora

Rozbaľovací zoznam používateľov v role vedúci PS ŠIOV alebo člen PS ŠIOV. Vybraný používateľ bude priradený ako autor templátu.

Priradenie spoluautorov

Po priradení autora je možné vybrať ďalších používateľov ako spoluautorov.

Kliknutím na tlačidlo Vybrať sa zobrazí rozbaľovací zoznam užívateľov v role vedúci PS ŠIOV alebo člen PS ŠIOV. Je možné vybrať viacej používateľov. Výber je možné urobiť jednotlivo alebo je možné označiť hromadne všetkých používateľov v ponuke.

Kurz CŽV

Zaškrtávacie políčko, ktoré riadi vyplnenie položky Forma štúdia v sekcii Všeobecný popis templátu: po zaškrtnutí bude táto položka vyplnená hodnotou Kurz CŽV, inak bude prázdna.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Nový templát je zaregistrovaný v systéme, formulár sa zavrie.

Templát je automaticky priradený do gescie pracovnej skupiny autora templátu.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Templát nie je zaregistrovaný v systéme, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

 

Úprava templátu

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre úpravu základných údajov u existujúceho templátu.

Popis položiek a ovládacích prvkov formuláru je rovnaký ako v prípade formuláru pre vytvorenie nového templátu, naviac formulár obsahuje len tlačidlo Odstrániť umožňujúce zmenu templátu do stavu zrušený.

ic_poznamka

Úpravu templátu nie je možné vykonať od okamihu, kedy bol prevedený do stavu ukončený.

ic_poznamka

Stav zaškrtávacieho políčka Kurz CŽV je daný vyplnením položky Forma štúdia v sekcii Všeobecný popis templátu: ak je táto položka vyplnená hodnotou Kurz CŽV, políčko je zaškrtnuté, vo všetkých ostatných prípadoch nie je zaškrtnuté.