Odborní garanti ŠIOV

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Odborní garanti ŠIOV je dostupná iba pre používateľa v role projektový manažér, tajomník sektorovej rady a člen sektorovej rady.

Otvorí sa stránka Priradenie odborných garantov ŠIOV ku kartám kvalifikácií a templátom s prehľadom priradených odborných garantov k templátom a ku kartám kvalifikácií.

ic_poznamka

Na stránke sú zobrazené templáty s priradeným garantom, ktoré čakajú na vloženie posudku.

Na stránke sú zobrazené karty kvalifikácií od okamžiku, kedy boli prevedené do stavu schválená s úrovňou SKKR.

Prehľad je rozdelený do dvoch zoznamov - výber príslušného zoznamu sa robí stiskom prepínacieho tlačidla Priradenie k templátom, resp. Priradenie ku kartám. Zoznam je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

4_MZ_Odborni_garanti

obr. Priradenie odborných garantov ŠIOV ku kartám kvalifikácií a templátom

 

Výber konkrétneho templátu, resp. karty sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky - zobrazí sa stránka zobrazujúca kompletný obsah daného templátu, resp. danej karty kvalifikácie. Meno garanta funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa.

ic_tip

Podrobný popis karty kvalifikácie je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie.

Podrobný popis templátu je uvedený v kapitole Templát.