Výkazy práce

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Výkazy práce je dostupná iba pre používateľa v role člen sektorovej rady.

Tato stránka umožňuje vyplňovať či kontrolovať vlastné výkazy práce. Vykazovanie sa robí po kalendárnych mesiacoch. Na začiatku každého mesiaca je používateľovi automaticky vygenerovaný nový výkaz práce.

ic_tip

Po výbere položky sa otvorí stránka s výkazom práce prihláseného používateľa pre aktuálny mesiac. Zoznam všetkých výkazov práce daného používateľa sa zobrazí po kliknutí na odkaz Zoznam výkazov v pravom hornom rohu hlavného panelu.

4_MZ_Vykaz_prace_aktualni

obr. Moja zóna - Výkazy práce: výkaz pre jeden mesiac

 

ic_upozorneni

Tlačidlá Pridať položku výkazu a Odoslať na schválenie a ikona ic_editace Upraviť na úpravu položiek sú dostupné iba pre výkazy práce v stave otvorený alebo otvorený - zamietnutý.

Výkaz v stave otvorený je možné upravovať pridaním či úpravou položky. Kliknutím na tlačidlo Odoslať na schválenie odošle používateľ výkaz k schváleniu tajomníkovi svojej sektorovej rady. Stav výkazu sa zmení na odoslaný na schválenie a výkaz už nie je možné upravovať.

ic_upozorneni

Pokiaľ používateľ neodošle výkaz k schváleniu najneskôr 1. deň nasledujúceho mesiaca do 24:00 hodiny, odošle ho systém automaticky.

V prípade vrátenia výkazu tajomníkom je stav výkazu otvorený - zamietnutý a je možné ho upravovať (rovnako ako v stave otvorený). Vedľa stavu výkazu je zobrazená výstražná ikona ic_vystraha. Kliknutím na túto ikonu sa zobrazí vyjadrenie tajomníka k zamietnutiu výkazu.

V prípade schválenia výkazu tajomníkom prechádza výkaz do stavu uzavretý.

Kliknutím na ikonu ic_export_pdfExportovať do PDF súboru je možné výkaz práce vyexportovať do PDF súboru.

Pridanie položky

Po kliknutí na tlačidlo Pridať položku výkazu sa zobrazí formulár na vytvorenie novej položky v danom výkaze práce.

4_MZ_Vykaz_Pridat_pracovni_cinnost

obr. Formulár na pridanie položky výkazu práce

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Dátum

Pole na zadanie dátumu, kedy bola činnosť vykonávaná.

Čas od/Čas do

Pole na zadanie času, kedy bola činnosť vykonávaná.

Pokiaľ je vykázaný čas aspoň 5 hodín a zahŕňa časový interval 12:00 - 14:00 hodín, počet vykázaných hodín bude automaticky znížený o 30 minút (prestávka na obed).

Pracovisko

Pole na zadanie pracoviska, kde bola činnosť vykonávaná.

Činnosť

Pole na zadanie činnosti. K výberu je sprístupnený rozbaľovací zoznam.

Upresnenie

Popis činnosti je možné upresniť vpísaním textu.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Nový záznam je vytvorený, formulár sa zavrie.

Do tabuľky výkazu sa pridá nový záznam.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Nový záznam nie je vytvorený, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

ic_upozorneni

Pri potvrdení operácie systém robí nasledujúce kontroly:

súčet vykázaných hodín v rámci jedného kalendárneho týždňa nesmie presiahnuť 10 hodín,
pre rovnaký dátum a čas nie je možné vykázať viacej činností.

Úprava položky

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť v poslednom stĺpci tabuľky sa otvorí formulár pre editáciu daného záznamu.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára pre editáciu položky výkazu práce je rovnaký ako v prípade formulára pre pridanie položky, naviac formulár obsahuje len tlačidlo Odstrániť umožňujúce odstránenie daného záznamu.

Zoznam výkazov

Zoznam všetkých výkazov práce daného používateľa sa zobrazuje po kliknutí na odkaz Zoznam výkazov v pravom hornom rohu hlavného panelu. Zoznam je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť.

ic_poznamka

Po otvorení stránky je zobrazený zoznam všetkých výkazov práce prihláseného používateľa, zoznam nie je nijak filtrovaný.

4_MZ_Vykazy_prace_vse

obr. Moja zóna - Výkazy práce: zoznam všetkých výkazov

Meno používateľa v prvom stĺpci tabuľky funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa. Po kliknutí na ikonu ic_info Viac informácií v poslednom stĺpci tabuľky sa otvorí stránka s vybraným výkazom práce.