Hlavná ponuka - Štatistiky

Top  Previous  Next

Po výbere položky Štatistiky sa zobrazí stránka, ktorá sprístupňuje preddefinované zoznamy a štatistické zostavy.

Na stránke sa sprístupní vedľajšia ponuka Štatistiky s položkami:

Evidované dokumenty
Štatistika garantov ŠIOV
Zoznam registrovaných používateľov
Zoznam aktuálne prihlásených používateľov
Štatistika prístupov k aplikácii
Štatistika spracovania kariet kvalifikácií
Štatistika spracovania templátov
Zoznam vykázaných činností
Karty kvalifikácií
Štatistika NRVK

 

ic_upozorneni

Položky Evidované dokumenty, Zoznam registrovaných používateľov, Zoznam aktuálne prihlásených používateľov a Štatistika prístupov k aplikácii sú dostupné len pre používateľov v role projektový manažér, tajomník sektorovej rady, projektový manažér ŠIOV a administrátor ŠIOV.

Položka Štatistika garantov ŠIOV je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér, administrátor ŠIOV, projektový manažér ŠIOV, vedúci PS ŠIOV a odborný garant ŠIOV.

Položka Štatistika spracovania kariet kvalifikácií je dostupná len pre používateľov v role člen sektorovej rady, tajomník sektorovej rady, projektový manažér, projektový manažér ŠIOV a člen NRVK ŠIOV.

Položka Štatistika spracovania templátov je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér a vo všetkých rolách ŠIOV.

Položka Zoznam vykázaných činností je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér, tajomník sektorovej rady a zástupca pre vykazovanie.

Položka Karty kvalifikácií je dostupná len pre používateľov v role tajomník sektorovej rady a projektový manažér.

Položka Štatistika NRVK je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér a projektový manažér ŠIOV.

ic_tip

Rovnaké odkazy sú dostupné i priamo na stránke.

5_Statistiky

obr. Hlavná ponuka - Štatistiky