Štatistika garantov ŠIOV

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Štatistika garantov ŠIOV je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér, administrátor ŠIOV, projektový manažér ŠIOV, vedúci PS ŠIOV a odborný garant ŠIOV.

Na stránke je zobrazený štatistický prehľad odborných garantov poskytujúci informáciu o ich vyťaženosti. Prehľad je zobrazený formou tabuľky. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné prehľad triediť.

5_Statistika_garantov_SIOV

obr. Štatistika garantov ŠIOV

 

Význam stĺpcov v prehľade je nasledujúci:

pridelený templát = templát v stave ukončený
spracovaný templát = templát v stave schválený s odporúčaním odborného garanta
pridelená karta kvalifikácie = karta v stave schválená s úrovňou SKKR
posúdená karta kvalifikácie = karta v stave schválená s posudkom garanta