Užitočné odkazy

Názov zdroja Zdroj
Štátny inštitút odborného vzdelávania www.siov.sk
Tvorba národnej sústavy kvalifikácií www.tvorbansk.sk
Národná sústava povolaní www.sustavapovolani.sk
Národný ústav celoživotného vzdelávania SR www.nuczv.sk
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR www.aivd.sk
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukrurálne fondy EU www.asfeu.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk
Uznávaní výsledku neformálneho vzdelávaní a informálneho učení www.univ.nuov.cz
Národní soustava kvalifikací ČR www.narodni-kvalifikace.cz
Národní soustava povolání ČR www.nsp.cz
Národní ústav pro vzdelavaní www.nuv.cz
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy ČR www.msmt.cz
Informácie o politikách EU www.euroactiv.sk
Internetový sprievodca trhom práce www.istp.sk
Európska klasifikácia Zručností, Kompetencií, Kvalifikácií a Povolaní www.ec.europa.eu/esco
Oficiálne stránky EU www.europa.eu