Slovník pojmov a skratiek

Pojmy 

Pojem

Význam

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí školské, ďalšie a iné vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.

Čiastočná kvalifikácia

Obsahuje súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať určitú pracovnú činnosť alebo súbor pracovných činností v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom.

Ďalšie vzdelávanie (alebo inak neformálne vzdelávanie)

Je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania. Súčasťou ďalšieho vzdelávania je i kontinuálne vzdelávanie, ktoré je procesom prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania vedomostí, zručností a kompetencií potrebných ako predpoklad na výkon odbornej činnosti vo vybranej pracovnej pozícii.

Hodnotiaci štandard

Predstavuje súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa ustanovených kvalifikačných štandardov. Proces hodnotenia vytvára evidenciu o výkone žiaka.

Iné vzdelávanie

Iným vzdelávaním (v odbornej terminológii tiež uvádzané ako „informálne učenie sa“) je celoživotné nadobúdanie kompetencií z každodenných skúseností, prostredia, kontaktov. Ide o vzdelávanie mimo vzdelávacích inštitúcií, ktoré prebieha v rodine, v práci či vo voľnom čase a nemusí byť zámerné ani uvedomované.

Klasifikácia (KZAM)

Predstavuje rozdelenie zamestnaní do tried, predovšetkým podľa charakteru práce, zložitosti, zodpovednosti a kvalifikačnej náročnosti práce. Je vytvorená podľa ISCO–88, prijatej Medzinárodnou organizácie práce a umožňuje medzinárodné porovnanie. Predmetom klasifikácie je zamestnanie, t.j. konkrétna pracovná činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva a ktorá je zdrojom jeho hlavných pracovných príjmov.

Kvalifikácia

Predstavuje formálny výsledok procesu hodnotenia a validácie, ktorý sa získa, keď príslušný orgán určí, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce daným štandardom.

Kvalifikačný štandard

Predstavuje základné kritérium úrovne zvládnutia vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej čiastočnej a úplnej kvalifikácie. Identifikuje merateľnosť vyučovacieho procesu, čiže opisuje produkt výučby, nie jej proces.

Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií

Cieľom projektu je vytvoriť Národnú sústavu kvalifikácií, ktorá má vytvoriť podmienky pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou. Zároveň týmto projektom Slovenská republika napĺňa úlohy stanovené EU – vytvorenie Národného kvalifikačného rámca ako nástroja na porovnávanie kvalifikácií prostredníctvom ich referencovania voči Európskemu kvalifikačnému rámcu a nástroja podporujúceho ich prenos a uznávanie v európskom priestore.

Školské vzdelávanie (alebo inak formálne vzdelávanie)

Je výchova a vzdelávanie uskutočňované v materských školách, základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a štúdium v akreditovaných študijných programoch na vysokých školách. Úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa získava stupeň vzdelania.

Úplná kvalifikácia

Predstavuje stupeň vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať všetky pracovné činnosti v určitom povolaní v rozsahu určenom kvalifikačným štandardom. Úplná kvalifikácia sa môže skladať z viacerých čiastočných kvalifikácií.

 

Skratky 

Skratka

Význam

AZZZ SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

CPI

Centrum profesijných informácií

CŽV

Celoživotné vzdelávanie

DCRŠ

Dátové centrum rezortu školstva

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation Systém / Európsky systém na prenos a zhromažďovanie kreditov.

ECVET

European Credit for Vocational Education and Training / Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave.

EKR

Európsky kvalifikačný rámec

EQF

European qualifications framework / Európsky kvalifikačný rámec

ES

Európske spoločenstvá

Európska únia

IS

Informačný systém

ISCED

International standard classification of Education

ISCO-08

International Standard Classification of Occupations ISCO-08 / Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní ISCO-08

ISO

International Organisation for Standardization

ISTP

Internetový sprievodca trhom práce (integrovaný systém typových pozícií)

Kvalifikačný štandard

KZAM

Klasifikácia zamestnania

NKR

Národný kvalifikačný rámec

NRVK

Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie

NSK

Národná sústava kvalifikácií

NSP

Národná sústava povolaní

NŠZ

Národný štandard zamestnania

NP-NSK

Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií

NÚCŽV

Národný ústav celoživotného vzdelávania

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development / Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OS

Odvetvové skupiny

OVP

Odborné vzdelávanie a príprava

RV NP-NSK

Riadiaci výbor Národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií

RVP služby

Riadiaci výbor projektu Služby pre vybrané aktivity NP – NSK a NKR

SK ISCO-08

Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08

SKKR

Slovenský kvalifikačný rámec

SR

Sektorové rady

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania

ŠKOV

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky