Otázky a odpovede

Dňa 01. 03. 2013 bol zahájený Národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií. Tento NP je zrkadlový projekt zložený z dvoch častí – Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Cieľom projektu je vytvoriť Národnú sústavu kvalifikácií, ktorá má pripraviť pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou. Zároveň týmto projektom bude Slovenská republika napĺňať úlohy stanovené Európskou úniou – vytvorenie Národného kvalifikačného rámca ako nástroja na porovnávanie kvalifikácií prostredníctvom ich referencovania voči Európskemu kvalifikačnému rámcu a nástroja podporujúceho ich prenos a uznávanie v európskom priestore. Druhý register – Národná sústava kvalifikácií – má ponúknuť občanom komplexný pohľad na kvalifikačný systém našej republiky, ich triedenie, cesty vedúce k ich získaniu alebo uznaniu, legislatívu upravujúcu kvalifikácie v špecifických prípadoch – napríklad pre regulované povolania, a tak ďalej. 

Do projektu bude okrem piatich pracovných skupín zapojených 26 sektorových rád, v rámci ktorých budú spolupracovať zástupcovia ako všetkých sektorových ministerstiev, tak aj zamestnávatelia, učitelia, odborníci z praxe a na vzdelávanie a odborári. Celkovo sa bude na projekte podieľať vyše tisíc pracovníkov.

Z praktických výstupov projektu môže profitovať široké spektrum občanov Slovenskej republiky, predovšetkým však osoby, ktoré by chceli zúročiť svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas rokov praxe a v procese neformálneho vzdelávania, a samozrejme aj nezamestnaní ľudia. Súčasne má projekt dlhodobý charakter, jeho výstupy budú používané aj po jeho skončení. Projekt bude mať dosah na celý vzdelávací systém a do kontaktu s ním príde každý občan Slovenskej republiky, ktorý z nejakých dôvodov vstúpi na trh práce.

V rámci vzdelávania odborných pracovníkov sa budú každoročne konať aktivity v podobe vzdelávacích seminárov a konferencií, kde sa odborníci oboznámia s najnovšími výstupmi projektu, zaškolia sa v ich využívaní a dostanú možnosť vyjadriť sa k priebehu tvorby NSK v podobe pilotného testovania informačného systému oboch registrov.

V rámci publicity národného projektu bola vytvorená samostatná webová stránka: www.tvorbansk.sk, ktorá bude podrobne informovať o jednotlivých aktivitách projektu, personálnom zložení Riadiaceho výboru projektu ako aj jeho odborných zložiek – pracovných skupín.

Karta kvalifikácie obsahuje informácie o všetkých požiadavkách na dosiahnutie požadovanej kvalifikácie – úplnej alebo čiastočnej.

Minimálny obsah Karty kvalifikácie je definovaný § 21 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.