Úvod

Úspech každej firmy závisí od kvality jej zamestnancov. V médiách môžeme často počuť, že slovenské školy nie sú schopné prepojiť teóriu s praxou či pripraviť absolventov na vstup do reálneho sveta trhu práce. Vedomosti a zručnosti, ktoré mladí ľudia nadobudnú v laviciach tried, sú často neaktuálne alebo nevhodné pre danú profesiu. Absolventi vysokých škôl disponujú adekvátnymi teoretickými znalosťami z oblasti svojho odboru, avšak v zamestnaniach sa často stretávajú so situáciou, že im zamestnávateľ ponúka preškolenie, aby nadobudli aj praktické vedomosti. Táto iniciatíva ich stojí nadbytočné zdroje a čas.

Projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií chce túto situáciu zmeniť. Jeho cieľom je spojiť odborníkov na vzdelávanie so zamestnávateľmi, ktorí spoločne vytvoria popisy kvalifikácií tak, aby zodpovedali požiadavkám trhu práce.

Sústava týchto kvalifikácií umožní poskytovateľom zamestnania komunikovať s celým vzdelávacím systémom a predkladať mu svoje požiadavky na praktické kvalifikácie študentov. Na druhej strane, pre pedagógov a odborníkov na vzdelávanie predstavuje sústava kvalitného pomocníka pri tvorbe obsahu a smerovaní vyučovacieho procesu.

Národná sústava kvalifikácií je otvorený systém zvyšujúci mieru kompatibility v oblasti celoživotného vzdelávania, prostredníctvom umožnenia uznávaní výsledkov rôznych foriem vzdelávania a učenia v rámci Slovenskej republiky, ale aj v rámci Európskeho spoločenstva. Vytvorí podmienky pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou. Slovenská republika tak napĺňa úlohy stanovené Európskou úniou, ich prenos a uznávanie v európskom priestore.

Globálnym prínosom je zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom zvyšovania kvality, flexibility a adaptability pracovnej sily.