Všeobecný popis

Top  Previous  Next

Sekcia obsahuje tabuľku so zoznamom položiek popisujúcich najmä väzby danej kvalifikácie na vzdelávací systém, klasifikáciu povolaní a právne normy.

ic_upozorneni

Zoznam položiek sa líši v závislosti na vyplnení položky Forma štúdia: pre hodnotu Kurz CŽV sa v sekcii zobrazujú iba relevantné položky.

T_Vseobecny_popis

obr. Obsah templátu - Všeobecný popis

 

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre úpravu položiek tabuľky je dostupná pre používateľa aktuálne priradeného ako autor templátu pri templátoch v stave aktivovaný, rozpracovaný alebo uzavreté pripomienkové konanie a pre používateľa v role vedúci PS ŠIOV alebo projektový manažér ŠIOV pri templátoch v stave v pripomienkovom konaní.

 

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa otvorí formulár pre vyplnenie či úpravu jednotlivých položiek tabuľky.

T_Vseobecny_popis-formular

obr. Formulár Všeobecný popis

 

Jednotlivé položky sa plnia:

Vpísaním požadovaného textu. Text v položke je možné pomocou klávesy Enter členiť do viacerých riadkov.
Výberom požadovanej hodnoty z rozbaľovacej ponuky.
Výberom položky z číselníka. Po vpísaní prvého znaku sa používateľovi ponúka zoznam hodnôt (kódov a príslušných názvov) číselníka priebežne filtrovaného podľa práve vpísaných znakov. V týchto položkách je pred začatím úpravy zobrazená nápoveda Začnite písať názov alebo kód....
Automatickým doplnením. Také položky nie je možné upravovať a ich hodnota sa meria automaticky po vyplnení či úprave riadiacej položky (položky odvodené od hodnoty pre položku Kód učebného/študijného odboru).
Po vyplnení položky Kód učebného/študijného odboru sa sprístupní tlačidlo Pridať učebné odbory, umožňujúce zadať viacej ekvivalentných odborov vzdelania.
Po zaškrtnutí položky Kvalifikáciu je možné získať aj z kurzu CŽV sa sprístupní tlačidlo Pridať vzdelávacie programy, umožňujúce vpísať jeden alebo viacero vzdelávacích programov.

 

Obsah formulára sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah tabuľky sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno vykoná zavretie formulára bez uloženia zrealizovaných zmien.