Kvalifikačný štandard

Top  Previous  Next

V sekcii sú vymenované vedomosti, zručnosti a kompetencie vyžadované pre danú kvalifikáciu. Každá z týchto častí je popísaná formou jednoduchej tabuľky.

T_Kvalifikacny_standard

obr. Obsah templátu - Kvalifikačný štandard

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať, ikony ic_poradi pre zmenu poradia riadkov a ikony ic_editace Upraviť pre úpravu položiek tabuľky sú dostupné pre používateľa aktuálne priradeného ako autor templátu pri templátoch v stave aktivovaný, rozpracovaný alebo uzavreté pripomienkové konanie a pre používateľa v role vedúci PS ŠIOV alebo projektový manažér ŠIOV pri templátoch v stave v pripomienkovom konaní.

Poradie riadkov je možné meniť uchopením ikony ic_poradi a následným ťahom riadka na príslušnú pozíciu.

Pridanie spôsobilosti

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí formulár pre pridanie nového záznamu do tabuľky (popis platí pre tabuľku Vedomosti, Zručnosti aj Kompetencie).

T_Kvalifikacny_standard-formular

obr. Formulár Kvalifikačný štandard - vedomosti

 

Požadovanú spôsobilosť je možné buď vybrať z číselníka - po vpísaní prvého znaku sa užívateľovi ponúka zoznam hodnôt číselníka priebežne filtrovaného podľa práve vpísaných znakov - alebo je možné vpísať ľubovoľný text. Pred zahájením úpravy je v položke zobrazená nápoveda Začnite písať pre výber alebo zadajte novú hodnotu....

Danej spôsobilosti je možné priradiť typ, a to výberom požadovanej hodnoty z rozbaľovacej ponuky.

Obsah formulára sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah tabuľky sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno vykoná zavretie formulára bez uloženia zrealizovaných zmien.

 

Úprava spôsobilostí

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť u vybranej položky sa zobrazí formulár pre úpravu existujúceho záznamu.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie nového záznamu, naviac formulár obsahuje len tlačidlo Odstrániť umožňujúce zrušenie existujúceho záznamu.