Hodnotiaci štandard

Top  Previous  Next

V tejto sekcii je formou tabuľky definovaný zoznam hodnotených spôsobilostí pre danú kvalifikáciu. U každej spôsobilosti je uvedené kritérium hodnotenia a spôsob hodnotenia.

T_Hodnotiaci_standard

obr. Obsah templátu - Hodnotiaci štandard

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať, ikony ic_poradi pre zmenu poradia riadkov a ikony ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné pre používateľa aktuálne priradeného ako autor templátu pri templátoch v stave aktivovaný, rozpracovaný alebo uzavreté pripomienkové konanie a pre používateľa v role vedúci PS ŠIOV alebo projektový manažér ŠIOV pri templátoch v stave v pripomienkovom konaní.

Poradie riadkov je možné meniť uchopením ikony ic_poradi a následným ťahom riadku na príslušnú pozíciu.

 

Pridanie záznamu

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí formulár pre pridanie nového záznamu do tabuľky.

T_Hodnotiaci_standard-formular

obr. Formulár Hodnotiaci štandard

 

Jednotlivé položky sa plnia vpísaním požadovaného textu. Text v položke je možné pomocou tlačidla Enter členiť do viacerých riadkov.

Obsah formulára sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah tabuľky sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno vykoná zavretie formulára bez uloženia zrealizovaných zmien.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

 

Úprava záznamu

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre úpravu existujúceho záznamu.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie nového záznamu, naviac formulár obsahuje len tlačidlo Odstrániť umožňujúce odstránenie daného záznamu.