Skúška

Top  Previous  Next

Sekcia obsahuje informácie týkajúce sa vykonania skúšky pre uznanie danej kvalifikácie: zoznamy autorizovaných osôb a inštitúcií, ktoré budú skúšku vykonávať, popis materiálových, personálnych a priestorových požiadaviek na vykonanie skúšky, pokyny k vykonaniu skúšky.

T_Skuska

obr. Obsah templátu - Skúška

 

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre úpravu jednotlivých textov je dostupná iba pre používateľa aktuálne priradeného ako autora templátu pri templátoch v stave aktivovaný, rozpracovaný alebo uzavreté pripomienkové konanie a pre používateľa v role vedúci PS ŠIOV alebo projektový manažér ŠIOV pri templátoch v stave v pripomienkovom konaní.

 

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa otvorí formulár pre vyplnenie alebo úpravu daného textu (popis platí pre všetky časti sekcie Skúška).

T_Skuska-formular

obr. Formulár Skúška/Autorizované inštitúcie

 

Obsah formulára sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah danej časti sekcie Skúška sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno vykoná zavretie formulára bez uloženia zrealizovaných zmien.

ic_upozorneni

Pri vkladaní textu do formulára kopírovaním je dôrazne odporúčané kopírovať text výhradne použitím klávesovej skratky Ctrl+V a nepoužívať položku Vložiť kontextovej ponuky internetového prehliadača.