Templát - Pripomienky

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Pripomienky sú dostupné v závislosti na stave životného cyklu templátu a prístupových právach používateľa, a to buď len na prehliadanie, alebo na vkladanie nových pripomienok, alebo na spracovanie vložených pripomienok. Pripomienky sa nezobrazujú pre používateľské roly odborný garant ŠIOV, člen PS NKR ŠIOV a člen NRVK ŠIOV.

 

Pripomienky sa vzťahujú:

buď k celému templátu - rozbalenie alebo zbalenie tejto časti umožňuje rozbaľovacie tlačidlo Pripomienky pod Obsahom templátu,
alebo k jednotlivým sekciám Obsahu templátu - rozbalenie alebo zbalenie tejto časti umožňuje rozbaľovacie tlačidlo Pripomienky vo vnútri danej sekcie.

T_Templat_Pripominky

obr. Templát

 

ic_tip

Pri prehliadaní templátu je možné pomocou prepínacích tlačidiel Obsah, Pripomienky a Všetko (umiestnené vpravo) rýchlo filtrovať zobrazené informácie: vo vnútri práve rozbalených sekcií je možné prepínať medzi zobrazením iba obsahu sekcie, zobrazením len pripomienok k obsahu sekcie a zobrazením obsahu sekcie vrátane pripomienok. Rovnako tieto tlačidlá riadia rozbalenie či zbalenie Pripomienok k celému templátu.

 

Pridanie pripomienky

Pripomienky je možné vkladať len k templátom, ktoré sú v stave v pripomienkovom konaní.

KK_Pridani_pripominky_pred

obr. Pred pridaním pripomienky

 

ic_upozorneni

Pole na vloženie pripomienok a tlačidlo Uložiť  sú dostupné pre používateľov v role projektový manažér ŠIOV a vedúci PS ŠIOV tej pracovnej skupiny, ktorá daný templát garantuje.

 

Pripomienky sa vytvoria vpísaním požadovaného textu do textového poľa a kliknutím na tlačidlo Uložiť, text sa zobrazí na čítanie a je automaticky doplnený týmito informáciami:

meno autora pripomienky,
dátum vloženia pripomienky,
poradové číslo pripomienky k danému obsahu,
stav pripomienky - po vložení je v stave nová (indikácia šedou farbou ikony).

 

ic_upozorneni

Vloženú pripomienku už nie je možné editovať.

T_Pridani_pripominky_po

obr. Po pridaní pripomienky

 

Spracovanie pripomienky

Spracovanie pripomienky je možné spraviť len v templáte, ktorý je v stave uzavreté pripomienkové konanie a znamená, že autor templátu reaguje na pripomienku:

rozhodne sa, či na základe danej pripomienky urobí zmenu v obsahu templátu; pokiaľ áno, zmenu zapracuje,
adekvátne zmení stav pripomienky.

T_Vyporadani_pripominky_nova

obr. Pripomienka pred spracovaním

 

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre zmenu stavu pripomienky je dostupná iba pre používateľa aktuálne priradeného ako autor templátu.

 

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár na zmenu stavu pripomienky. Súčasne je možné pripojiť komentár, ktorý vysvetľuje spôsob spracovania pripomienky.

KK_Pripomienka_Formular

obr. Formulár Pripomienka

 

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka. Pole Komentár nie je povinné, pokiaľ sa stav pripomienky zmení na zapracovaná.

 

Po potvrdení zmeny stavu pripomienky tlačidlom Uložiť sa formulár zavrie a stav pripomienky sa zmení (súčasne je indikovaný zmenou farby ikony). Ku pripomienke sú automaticky doplnené tieto informácie:

meno používateľa, ktorý zmenil stav pripomienky,
dátum, kedy sa zmenil stav pripomienky.

Pokiaľ bol v rámci zmeny stavu pripomienky vložený komentár, zobrazí sa na čítanie.

 

T_Vyporadani_pripominky_zapracovana

obr. Pripomienka po spracovaní

 

Po spracovaní všetkých pripomienok posunie autor templát do stavu odovzdaný.