Štatistické informácie

Top  Previous  Next

Sekcia obsahuje tabuľku so zoznamom položiek popisujúcich najmä väzby danej kvalifikácie na vzdelávací systém a povolanie.

ic_upozorneni

Zoznam položiek sa líši v závislosti na type vzdelávacej cesty zvolenej v položke Oblasť CŽV - vzdelávacia cesta.

ic_tip

Pri niektorých položkách je možné po nabehnutí kurzorom myši na ikonu ic_stav_spracovania zobraziť nápovedu.

KK_Statisticke_informacie

obr. Obsah karty kvalifikácie - Štatistické informácie

 

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky je dostupná pre používateľov aktuálne priradeného ako autora karty a tajomníka danej sektorovej rady či jeho zástupcu pri kartách v stave aktivovaná, rozpracovaná alebo uzavreté pripomienkové konanie. Pre tajomníka je naviac dostupná i pri kartách v stave v pripomienkovom konaní.

 

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa otvorí formulár na vyplnenie či editáciu jednotlivých položiek tabuľky.

KK_Statisticke_informacie-formular

obr. Formulár - Štatistické informácie

 

Jednotlivé položky sa plnia:

Vpísaním požadovaného textu. Text v položke je možné pomocou klávesy Enter členiť do viacerých riadkov.
Výberom požadovanej hodnoty z rozbaľovacej ponuky.
Výberom položky z číselníka. Po vpísaní prvého znaku sa používateľovi ponúkne zoznam hodnôt (kódov a príslušných názvov) číselníka priebežne filtrovaný podľa práve vpísaných znakov. V týchto položkách je pred zahájením editácie zobrazená nápoveda Začnite písať názov alebo kód....
Automatickým doplnením. Takéto položky nie je možné editovať a ich hodnota sa mení automaticky po vyplnení či editácii riadiacej položky (položka Kód kvalifikácie a položky odvodzované od hodnoty pre položku Kód a názov učebného/študijného odboru).
Pre položku Oblasť CŽV - vzdelávacia cesta sa všetky relevantné vzdelávacie cesty označia zaškrtnutím príslušného políčka. Po zaškrtnutí hodnoty Formálne vzdelávanie je možné uviesť jeden či viac odborov vzdelania (vyplnením položky Kód a názov učebného/študijného odboru). Po zaškrtnutí hodnoty neformálne vzdelávanie a/alebo informálne učenie sa sa automaticky doplní sekcia s vyplnenými informáciami pre daný typ vzdelávania.

Obsah formulára sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah tabuľky sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno zavrie formulár bez uloženia vykonaných zmien.

 

ic_poznamka

Editácia položky Typ kvalifikácie ovplyvňuje kód kvalifikácie: na začiatok kódu je doplnené buď písmeno C (v prípade čiastočnej kvalifikácie) alebo písmeno U (v prípade úplnej kvalifikácie).