Organizačné a metodické pokyny

Top  Previous  Next

Sekcia obsahuje informácie týkajúce sa realizácie skúšky pre uznanie danej kvalifikácie.

KK_Organizacne_metodicke_pokyny

obr. Obsah karty kvalifikácie - Organizačné a metodické pokyny

 

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre úpravu jednotlivých textov je dostupná pre používateľa aktuálne priradeného ako autor karty a tajomníka danej sektorovej rady či jeho zástupcu u kariet v stave aktivovaná, rozpracovaná alebo uzavreté pripomienkové konanie. Pre tajomníka je naviac dostupná aj u kariet v stave v pripomienkovom konaní.

 

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa otvorí formulár pre vyplnenie alebo úpravu daného textu (popis platí pre všetky časti sekcie Organizačné a metodické pokyny).

KK_Organizacne_metodicke_pokyny-formular

obr. Formulár Organizačné a metodické pokyny/Metodické pokyny

 

Obsah formulára sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah danej časti sekcie Organizačné a metodické pokyny sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno vykoná zavretie formulára bez uloženia zrealizovaných zmien.

ic_upozorneni

Pri vkladaní textu do formulára kopírovaním je dôrazne odporúčané kopírovať text výhradne použitím klávesovej skratky Ctrl+V a nepoužívať položku Vložiť kontextovej ponuky internetového prehliadača.