Karta kvalifikácie - Pripomienky

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Pripomienky sú dostupné v závislosti na stave životného cyklu karty a prístupových práv používateľa, a to buď len na prehliadanie, alebo na vkladanie nových pripomienok, alebo na spracovanie vložených pripomienok. Pripomienky sa nezobrazujú pre používateľské roly člen PS NKR ŠIOV, člen NRVK ŠIOV, člen RO, manažér monitoringu a správca číselníkov.

 

Pripomienky sa vzťahujú:

buď k celej karte kvalifikácie - rozbalenie alebo zbalenie tejto časti umožňuje rozbaľovacie tlačidlo Pripomienky pod Obsahom karty,
alebo k jednotlivým sekciám Obsahu karty (s výnimkou sekcie Charakteristika kvalifikácie - rodný list) rozbalenie alebo zbalenie tejto časti umožňuje rozbaľovacie tlačidlo Pripomienky vo vnútri danej sekcie.

KK_Karta_kvalifikacie_Pripomienky

obr. Karta kvalifikácie

ic_tip

Pri prehliadaní karty je možné pomocou prepínacích tlačidiel Obsah, Pripomienky a Všetko (umiestnenými vpravo) rýchlo filtrovať zobrazené informácie: vo vnútri práve rozbalených sekcií je možné prepínať medzi zobrazením len obsahu sekcie, zobrazením len pripomienok k obsahu sekcie a zobrazením obsahu sekcie vrátane pripomienok. Rovnako tieto tlačidlá riadia rozbalenie alebo zbalenie Pripomienok k celej karte kvalifikácie.

 

Pridanie pripomienok

Pripomienky môže vkladať:

člen sektorovej rady a člen PS ŠIOV pri kartách v stave v pripomienkovom konaní,
odborný garant ŠIOV pri kartách v stave schválená s úrovňou SKKR (pokiaľ chce kartu vrátiť na dopracovanie).

KK_Pridani_pripominky_pred

obr. Pred pridaním pripomienky

ic_upozorneni

Pole pre vloženie pripomienky, tlačidlo vloženie pripomienky a tlačidlo Uložiť  sú dostupné pre používateľa oprávneného pripomienkovať danú kartu kvalifikácie.

 

Pripomienka sa vytvorí vpísaním požadovaného textu do textového poľa a kliknutím na tlačidlo Uložiť: text sa zobrazí na čítanie a je automaticky doplnený týmito informáciami:

meno autora pripomienky,
dátum vloženia pripomienky,
poradové číslo k danému obsahu,
stav pripomienky - po vložení je v stave nová (indikácia šedou farbou ikony).

 

ic_poznamka

V prípade pripomienky od odborného garanta ŠIOV je meno autora uvedené vrátane jeho roly a pripomienka je zvýraznená tučným písmom.

ic_upozorneni

Vloženú pripomienku nie je možné editovať.

KK_Pridani_pripominky_po

obr. Po pridaní pripomienky

Spracovanie pripomienky

Spracovať pripomienku je možné len pri karte, ktorá je v stave uzavreté pripomienkové konanie a znamená, že autor karty reaguje na pripomienku:

rozhodne sa, či na základe danej pripomienky urobí zmeny v obsahu karty; pokiaľ áno, zmenu zapracuje,
príslušne zmení stav pripomienky.

KK_Vyporadani_pripominky_nova

obr. Pripomienka pred zapracovaním

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre zmenu stavu pripomienky je dostupná len pre používateľa aktuálne priradeného ako autor karty.

 

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre zmenu stavu pripomienky. Súčasne je možné pripojiť komentár vysvetľujúci spôsob spracovania pripomienky.

KK_Pripomienka_Formular

obr. Formulár Pripomienka

 

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkouic_hvezdicka. Pole Komentár nie je povinné pokiaľ sa pripomienka zapracuje ako zapracovaná.

 

Po potvrdení zmeny stavu pripomienky tlačidlom Uložiť sa formulár zavrie a stav pripomienky sa patrične zmení (súčasne je indikovaný zmenou farby ikony). K pripomienke sú automaticky doplnené tieto informácie:

meno používateľa, ktorý zmenil stav pripomienky,
dátum, kedy sa zmenil stav pripomienky.

Pokiaľ by bol v rámci zmeny stavu pripomienky vložený komentár, zobrazí sa len na čítanie.

 

KK_Vyporadani_pripominky_zapracovana

obr. Pripomienka po zapracovaní

 

Po spracovaní všetkých pripomienok môže autor posunúť kartu do stavu ukončená.