Prehľad skratiek

Top  Previous 

AS NSK

Aplikačný softvér pre Národnú sústavu kvalifikácií

KOA

Koordinátor odborných aktivít

NKR

Národný kvalifikačný rámec

NRVK

Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie

NSK

Národná sústava kvalifikácií

OS

Odvetvová skupina expertov sektorovej rady

PS

Pracovná skupina

RO

Riadiaci orgán

RVNP

Riadiaci výbor národného projektu

SKKR

Slovenský kvalifikačný rámec

SR

Sektorová rada

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

Prehľad ďalších skratiek a pojmov je súčasťou aplikácie - viď kapitola Práca s aplikáciou/Úvodná stránka aplikácie/Rýchle odkazy/Slovník pojmov a skratiek.