O aplikácii
Požiadavky na HW a SW vybavenie
Základné princípy
Roly používateľov
Registrácia používateľov
Všeobecne používané postupy a funkcie
Pridať dokument
Upraviť dokument
Pridať udalosť
Upraviť udalosť
Filtrovať zoznam
Práca s aplikáciou
Pracovná plocha
Úvodná stránka aplikácie
Prihlásenie používateľa
Profil používateľa
Rýchle odkazy
Slovník pojmov a skratiek
Otázky a odpovede
Novinky
Kontakt
Užitočné odkazy
Nápoveda
Úvodná stránka po prihlásení
Hlavná ponuka - Sektorové rady
Aliancia sektorových rád
Základné dokumenty
Zasadnutia Aliancie SR
Kalendár
Fotogaléria
Zoznam sektorových rád
Sektorová rada
Základné dokumenty
Pracovné dokumenty
Pripomienky
Rokovania sektorovej rady
Kalendár
Karty kvalifikácií
Zoznam členov
Výkazy práce
Hlavná ponuka - Register kvalifikácií
Karty kvalifikácií
Templáty
Odborní garanti ŠIOV
Členovia PS NKR
Hlavná ponuka - Riadiace orgány
NRVK
Základné dokumenty
Riadiaci výbor NP
Základné dokumenty
Hlavná ponuka - Moja zóna
Karty kvalifikácií
Templáty
Správy
Výkazy práce
Moje úlohy
Vytvorené úlohy
Odborní garanti ŠIOV
Členovia PS NKR
Správa účtov ŠIOV
Tajomníci sektorových rád
Hlavná ponuka - Štatistiky
Evidované dokumenty
Štatistika garantov ŠIOV
Zoznam registrovaných používateľov
Zoznam aktuálne prihlásených používateľov
Štatistika prístupov k aplikácii
Štatistika spracovania kariet kvalifikácií
Štatistika spracovania templátov
Zoznam vykázaných činností
Karty kvalifikácií
Štatistika NRVK
Hlavná ponuka - Na stiahnutie
Číselníky
Právne predpisy
Metodiky a analýzy
Používateľské manuály
O projekte
Karta kvalifikácie
Karta kvalifikácie - Obsah
Charakteristika kvalifikácie - rodný list
Štatistické informácie
Kvalifikačný štandard
Hodnotiaci štandard
Organizačné a metodické pokyny
Karta kvalifikácie - Pripomienky
Karta kvalifikácie - Posudky
Životný cyklus karty kvalifikácie
Schválenie karty sektorovou radou
Schválenie karty odborným garantom ŠIOV
Schválenie karty NRVK
Templát
Templát - Obsah
Všeobecný popis
Kvalifikačný štandard
Hodnotiaci štandard
Skúška
Templát - Pripomienky
Templát - Odporúčanie odborného garanta ŠIOV_2
Životný cyklus
Prehľad skratiek

© 2015 Asseco Central Europe, a.s.